საერთაშორისო ფესტივალი "არტ ფოლკ 2024" 24-28 მაისი 2023 წლის

საერთაშორისო ფესტივალი არტ ფოლკ 2024 
International Folklore Festival – Rhythms of Spring - 2024
24-28 May 2024

alt

 

საერთაშორისო ფესტივალი - გაზაფხულის რითმები 2024

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 

ფესტივალის ორგანიზატორი:

·        კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი.

 

მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

·        საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემია;

·        უნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭო (CID);

·        ფოლკლორული ფესტივალების ევროპული ასოციაცია - (EAFF);

·        ქალაქ თბილისისა და რუსთავის მერია;

·        კულტურის ინსტიტუტი.

 

ჩატარების დრო და ადგილი:

საქართველო, თბილისი და რუსთავი, 24-28 მაისი 2024 წლის

 

ფესტივალის მიზანი: 

ფოლკლორული ხელოვნების განვითარება; მსოფლიო ფოლკლორული კულტურის პოპულარიზაცია; გამოცდილების გაზიარება მონაწილეებს შორის; ურთიერთპატივისცემისა და შემწყნარებლობის გაძლიერება; შემოქმედებითი კონტაქტების გაღრმავება; ქართული და მსოფლიო ფოლკლორული ხელოვნების პოპულარიზაცია; ქორეოგრაფთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება;

ფესტივალის მონაწილეები:

ფესტივალში მონაწილეობენ ფოლკლორული ჯგუფები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან (ასაკი შეზღუდული არ არის).

მონაწილეობის პირობები:

 • მონაწილეები წარმოადგენენ ორ შოუს (თითოეული 3-5 წუთი) შემდეგ ნომინაციებში: ფოლკლორული ცეკვები, ფოლკლორული სიმღერები (ანსამბლები და ინდივიდუალური); სიმღერები და რომანები; ხალხური ხელნაკეთი ხელოვნება (გამოფენები). 
 • დასკვნით დასკვნით კონცერტზე მონაწილე ხელოვანები წარმოადგენენ მხოლოდ ერთ შოუს. 
 • მუსიკა შეიძლება იყოს ცოცხალი ან ფონოგრამა. 
 • განაცხადის საშუალებით ფესტივალის მონაწილეები წარადგენენ თავიანთ პროგრამას (მათი წინა გადაცემების აუდიო, ვიდეო ფაილები, გაზეთში გამოსაქვეყნებლად საჭირო მასალები და ფესტივალის ბუკლეტი). 
 • ფესტივალის მონაწილეებს გადაეცემათ ფესტივალის ლაურეატის დიპლომები და სხვადასხვა საჩუქრები. 

მონაწილეობის საფასური:

თვითდაფინანსების პრინციპის თანახმად, თითოეული უცხოელი მონაწილე ჯგუფი იხდის შემდეგ საფასურს თავისი ჯგუფის მონაწილისათვის:
 • 200 ევრო ერთ პერსონაზე  - 5 დღე - სასტუმროში განთავსება (3 და 4 საწოლიანი ოთახი), კვება 3 -ჯერ დღეში; ყველა შიდა ტრანსპორტი;
 • 250 ევრო ერთ პერსონაზე  - 5 დღე - 2 ვარსკვლავიანი სასტუმროში განთავსება (2, 3, 4 საწოლიანი ოთახი), კვება 3 -ჯერ დღეში; ყველა შიდა ტრანსპორტი;
 • 350 ევრო ერთ პერსონაზე - 5 დღე - 3 ვარსკვლავიანი სასტუმროში განთავსება (2, 3 საწოლიანი ოთახი), კვება 3 -ჯერ დღეში; ყველა შიდა ტრანსპორტი;
 • 400 ევრო ერთ პერსონაზე  - 5 დღე - 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროში განთავსება (2, 3 საწოლიანი ოთახი), კვება 3 -ჯერ დღეში; ყველა შიდა ტრანსპორტი;
მნიშვნელოვანია: ფესტივალის მონაწილეთა ჯგუფის ყოველი მე -16 მონაწილე თავისუფალია ფესტივალის საფასურისგან;
*დამატება ორადგილიანი ნომრისთვის - 5 ევრო დღეში ერთ პერსონაზე.
*ერთჯერადი ნომრის დამატება - 10 ევრო დღეში ერთ პერსონაზე.

მონაწილეობის საფასური არ მოიცავს:

 • დამატებითი დღე სასტუმროებში: 25, 30, 35 ევრო დღეში ერთ ადამიანზე (შერჩეული მომსახურების კატეგორიიდან გამომდინარე);
 • არჩევითი ტურები;
 • საერთაშორისო ტრანსპორტი, დაზღვევა;
მონაწილეობის მსურველმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს განაცხადის ფორმა.
დამტკიცებული ჯგუფები წინასწარ იხდიან 10% გარანტიის საფასურს, რომელიც გამოიქვითება საბოლოო გადახდისას.
შემდეგი ნაბიჯი: მონაწილე ჯგუფი გადასცემს გადასახდელი მთლიანი საფასურის 50% წინასწარ გადახდას. დარჩენილი 50% უნდა გადაეცეს ფესტივალის დაწყებამდე არა უგვიანეს ერთი კვირისა.


მისამართი: საქართველო, თბილისი, ცოტნე დადიანის #26 (კულტურის სახლი არტ-ჰოლი),

ტელეფონი: +995593 14 83 26, +995592 00 23 00.

E-Mail: artfolkfest@gmail.com

ვებ-გვერდი: www.artfolk.ge

Facebook: Art-Folk Art-Folk    


 International Folklore Festival – Rhythms of Spring - 2024

  

S T A T U T E

 

Festival Organizer: Culture and Arts Development Union Art-Folk

 

Supporting Organizations: UNESCO International Dance Council (CID); European Association of Folklore Festivals – EAFF; Chamber of Culture of Georgia; Municipalities of the Tbilisi and Rustavi; Institute of Culture.

 

Festival dates and location: Georgia, Tbilisi and Rustavi, 24-28 May 2024

 

Goal of the Festival: 

Development of folklore arts; popularization of the world folklore culture; sharing of experience between participants; empowerment of mutual respect and tolerance; deepening of creative contacts; popularization of Georgian and world folklore arts; improvement of the level of qualification of choreographers;

Festival Participants:

Folklore groups from different countries of the world and different regions of Georgia (ages not limited) take part in the Festival.

Participation Conditions:

 • Participants present two shows (3-5 minutes each) in the following nominations: folklore dances, folklore songs (ensembles and individual); songs and romances; folklore handcraft arts (exhibitions). 
 • In the final conclusive concert participating artists will present only one show. 
 • Music can be live or phonogram. 
 • With the application Festival participants submit their program (audio, video files of their previous shows, materials necessary to be published in the newspaper and Festival booklet). 
 • Festival participants will be awarded with the Festival Laureate Diplomas and different presents. 

Participation fee:

According to self-funding principle each foreign participating groups pay the following fee per participant of their group:
 • 200 Euro per person - 5 days – hotel accommodation (3 and 4-bed rooms), meals 3 times a day; all in-country transportation;
 • 250 Euro per person - 5 days – 2 star hotel accommodation (2, 3, 4-bed rooms), meals 3 times a day; all in-country transportation;
 • 350 Euro per person - 5 days – 3 star hotel accommodation (2, 3 bed rooms), meals 3 times a day; all in-country transportation;
 • 400 Euro per person - 5 days – 5 star hotel accommodation (2, 3 bed rooms), meals 3 times a day; all in-country transportation;
Important: Every 16th participant of a Festival participant group is free from the Festival fee;
*Supplement for double room – 5 euro per day per person.
*Supplement for single room – 10 euro per day per person.

Participation fee does not include:

 • Additional day in the hotels: 25, 30, 35 euro per person per day (depending on the category of service selected);
 • Optional tours;
 • International Transport, insurance;
Any group willing to participate must submit an Application form.
Approved groups pay in advance a 10% guarantee fee, which is to be deducted at the final payment.
As a next step: a participating group transfers 50% advance payment of the whole fee to be paid.  Remaining 50% is to be transferred not later than a week ahead of the start of Festival.

 

Address: Ts. Dadiani #26 (Cultural Center Art-Hall), Tbilisi, Georgia

Tel: +995593 14 83 26, +995592 00 23 00.

E-mail:  artfolkfest@gmail.com;

Web-Site: www.artfolk.ge  

 

Facebook: Art-Folk Art-Folk 

 

 

28.11.2020