პედაგოგები
ზოგადი მენეჯმენტის საფუძლების პედაგოგი

 ქართული და კავკასიური ცეკვების სწავლება ტექნიკურ საშუალებათა სისტემური ანალიზის მიხედვით - პედაგოგი

ქართული ცეკვის პედაგოგი
კლასიკური ცეკვის პედაგოგი
სადადგმო ხელოვნების პედაგოგი
მუსიკის თეორიის საფუძვლების პედაგოგი

ინგლისურის ენის პედაგოგი

ბუღალტრული საფუძვლების პედაგოგი

აფხაზური ცეკვის პედაგოგი