კულტურის ინსტიტუტის TBC ბანკის რეკვიზიტები

გადმოწერა/download

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები

მიმღების ბანკი  - ს.ს “თიბისი ბანკი” 
                            ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში -  GE68TB7850336080100005
მიმღების სახელი - კულტურის ინსტიტუტი

FOR GEL TRANSFER

Beneficiary’s Bank - JSC TBC Bank
                                Bank Code: TBCBGE22

Beneficiary’s IBAN - GE68TB7850336080100005
Name of Beneficiary - Kulturis instituti